Scroll to top

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

1. Kişisel veri nedir, kim işler?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla iş sözleşmesi kurulması ve özlük dosyanızın oluşturulması ile bu amacı sağlayacak gereklilikler için kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.

2. Kişisel verileriniz hangi amaç ile işlenebilir?
Toplanan kişisel verileriniz; – Şirketimizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, sözleşmenin ifası için gerekli olması, Şirketimizin meşru menfaatlerinin gerektirmesi, – Şirketimizin, Grup Şirketleri’nin ve Şirketimizle/Grup Şirketleriyle iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, – Şirketimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Şirketimizin prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, personel denetim ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi nedenleri ve amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun şekilde
işlenebilecektir.

3. İşlenen kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilir?
Toplanan kişisel verileriniz; – Şirketimiz tarafından yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, – İş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, – Şirketimizin, Grup Şirketleri’nin, Şirketimizle ve Grup Şirketleri ile iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

– Grup Şirketlerin’den hukuki ve ticari konularda destek alınması,

– Şirketimiz ve Grup Şirketleri’nin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla;

a) Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiler,
b) Hissedarlarımıza,
c) İş ortaklarımıza,
d) İştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza,
e) Tedarikçilerimize,
f) Topluluk şirketlerimize,
g) Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,
KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddeleri uyarınca aktarılabilecektir.

4. Kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeple, hangi yöntemle topluyoruz ve hangi süre ile saklıyoruz?
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından bu Aydınlatma ve Rıza Metninin 2. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerle, işe giriş ve iş sözleşmesinin devamı sırasında fiziki ve elektronik ortamda, sözlü veya yazılı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’na uygun olarak ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşlenen verileriniz iş sözleşmesi yürürlükte olduğu sürece ve işten ayrılmanız durumunda SGK mevzuatı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı uyarınca 15 yıl boyunca saklanmakta olup bu sürenin sonunda silinmekte, yok
edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5. Şirketimiz tarafından toplanan, işlenen ve aktarılan özel nitelikte kişisel verileriniz nelerdir?
Şirketimiz, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.

İş başvurunuz ve iş sözleşmenizin devamı süresince, Şirketimiz ile paylaştığınız kan grubu bilgisi ve sağlık raporları ile diğer sağlık verileriniz, Şirketimiz tarafından İş Mevzuatı gereğince ve/veya iş sözleşmeniz kapsamında tarafınıza çeşitli yan hak ve menfaatler sağlanması, iş sözleşmesi ve/veya iş tanımınız nedeni ile gerekli olması amaçlarıyla işlenebilecek, saklanabilecek ve yurtiçi ve yurtdışı ile paylaşılabilecektir.

İş başvurunuz ve iş sözleşmenizin devamı süresince, Şirketimiz ile paylaştığınız dernek, vakıf ve sendika üyeliği bilgileri (sivil toplum kuruluşları üyelikleri dahil) ile ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler ve T.C. Nüfus Cüzdanınızda yer alan “din” hanesinde bir veri yer alması halinde söz konusu veri, reklam katalog resimleri, kişisel tanıtım videoları, Şirketimiz tarafından yasalarda öngörülen kayıtların tutulması ve denetim faaliyetlerinin icrası amacıyla işlenebilecektir.

Bahsi geçen verileriniz, Grup Şirketleri’ndeki açık pozisyonlarda değerlendirilme imkânınız olması durumunda, özgeçmişiniz kapsamında ilgili Grup Şirketleri ile de paylaşılabilecektir.

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

6. İletişim ve şirket aracı konumuna ilişkin işlenen kişisel verileriniz nelerdir?
İşbu Aydınlatma ve Rıza Metninin 2. maddesinde belirtilen nedenlerle, Şirketimize ait kurumsal eposta adreslerinin içerikleri, tarafınıza tahsis edilen şirket telefon numaraları üzerinden gerçekleştirilen görüşmeler ve kullandığınız Şirketimize ait diğer IT ve iletişim araçları, Şirket ve/veya yetkilendirdiği kişi(ler) tarafından, ayrıca haber verilmeksizin ve uyarıda bulunulmaksızın her zaman takip altında tutulabilmekte, yapılan yazışmalar ve iletişim kayıtları yedeklenebilmekte, raporlanabilmekte ve gerekli durumlarda detaylı incelemelere tabi tutulabilmektedir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metninin 2. maddesinde belirtilen nedenlerle, şirket araçlarında, araç takip sistemi mevcut olup, araçların konum bilgisi, zaman ve hız bilgisi toplanmaktadır. Bu bilgiler takip sistemi kuran Şirket tarafından da tutularak, özlük dosyasında saklanır 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca;

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin  kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme ve yok etme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

7. Veri sorumlusuna nasıl başvuracaksınız?
Yukarıda yer alan haklarınızı Şirket adresine, ıslak imzalı dilekçe ile elden veya iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek kullanabilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek için ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek için, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Saygılarımızla;
KESTANE KAYNAK SULARI İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Veri Sahibi Başvuru Formu